Đưa Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ 28 vào cuộc sống
Ngày 03/08/2015
Lượt xem: 4824

         Tháng 7/2015, trên địa bàn huyện diễn ra sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng – đại hội Đảng bộ huyện Tiên Lãng lần thứ 28. Đại hội tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 27, giai đoạn 2010 – 2015. Trên tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và phát triển, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, thông qua nghị quyết, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2015 – 2020. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 28 sẽ thúc đẩy địa phương phát triển toàn diện, sớm đạt mục tiêu huyện Nông thôn mới vào năm 2020.

Trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, từ chi bộ đảng thành lập ngày 15/2/1946 với 5 đảng viên, trải qua 28 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện đã có 7178 đảng viên, 51 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Lãng lần thứ 28 nhất trí chủ đề của báo cáo chính trị là Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, gắn với công nghiệp, dịch vụ, phấn đấu đến năm 2020 Tiên Lãng đạt huyện nông thôn mới. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt mà Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân quyết tâm phấn đấu đạt được trong vòng 5 năm tới.

Về mục tiêu tổng quát, Nghị quyết nêu rõ: huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững, là một trong những trọng điểm phát triển kinh tế nông nghiệp và thủy sản của Thành phố, theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị gia tăng cao, gắn với nông nghiệp sinh thái; văn hóa xã hội có chuyển biến rõ về chất lượng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng an ninh được giữ vững; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu đến năm 2020 đạt huyện Nông thôn mới.

Đ/c Phạm Thuyên, Trưởng BQL khu kinh tế Hải Phòng chụp ảnh lưu niệm với BTV huyện ủy khóa mới

Về các khâu đột phá, nghị quyết đại hội xác định 3 khâu đột phá cơ bản, một là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, tạo hiệu quả và thu nhập cao cho lao động nông thôn; hai là tập trung, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội cốt yếu để tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển Công nghiệp Dịch vụ; ba là đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ các khu, cụm công nghiệp và xuất khẩu lao động. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện, xã, thị trấn; đồng thời với thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức, tạo động lực mới cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 là Tổng giá trị các ngành kinh tế trên địa bàn đạt 9800 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân từ 8 – 8,5%. Cơ cấu các ngành kinh tế Nông nghiệp, thủy sản – Công nghiệp, xây dựng và Thương mại, dịch vụ tương ứng 40% - 27% và 33%. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5%. Hằng năm, có từ 90% trở lên số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp 750 đảng viên mới, phấn đấu đến năm 2020 đạt huyện Nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, Đại hội lần thứ 28 xác định 5 nhiệm vụ cơ bản và 10 giải pháp trọng tâm. Trong đó, 10 giải pháp là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, trọng tâm là nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững, chú trọng khai thác và phát huy tiềm năng kinh tế biển; Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; Coi trọng xây dựng, triển khai và quản lý quy hoạch, tích cực thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp dịch vụ; Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ tốt môi trường; Làm tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh; Phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực văn hóa, xã hội; Lãnh đạo đảm bảo quốc phòng an ninh ninh, tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, thực hiện cải cách hành chính; Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân và các hội quần chúng; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

BCH khóa mới ra mắt Đại hội

Nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra đối với đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện trong chặng đường 5 năm tới, 2015 – 2020 là rất to lớn và năng nề. Để hoàn thành toàn diện, xuất sắc mục tiêu, chỉ tiêu, đồi hỏi các cấp ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng thuận, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, phong trào thi đua của địa phương, quyết tâm phấn đấu đưa địa phương đạt mục tiêu huyện nông thôn mới vào năm 2020, góp phần cùng Thành phố, đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Văn Hải 

 

Nguồn: daitienlang.vn
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Tin cũ hơn

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết