Đại hội thành công tốt đẹp
Ngày 27/07/2015
Lượt xem: 9909

Trong 3 ngày, 23, 24, 25/7, Đảng bộ huyện Tiên Lãng long trọng tổ chức đại hội lần thứ 28, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 27, giai đoạn 2010 – 2015, ban hành nghị quyết, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2015 – 2020. Trên tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và phát triển, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28 bước vào phiên làm việc đầu tiên, chiều ngày 23/7, với các nội dung bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, thời gian làm việc, chia tổ đại biểu; thông qua quy chế làm việc và nội quy; quán triệt quy chế bầu cử trong đảng; tham luận vào các dự thảo văn kiện của Trung ương trình đại hội 12 của Đảng; tham luận vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Thành ủy.

 Sáng ngày 24/7, Đại hội chính thức khai mạc. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Lê Văn Thành, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND Thành phố, các đ/c trong BTV Thành ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố cùng 238 đại biểu đại diện cho 7178 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội 27 nhiệm kỳ 2010 – 2015 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Bằng sự đoàn kết, nỗ lực, Đảng bộ, quân và dân Tiên Lãng thực hiện thắng lợi khá toàn diện chỉ tiêu đề ra.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2015 ước đạt 7028 tỷ dồng. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân 5 năm đạt 9,05%/năm. Cơ cấu kinh tế Nông nghiệp, thủy sản – Công nghiệp, xây dựng và Thương mại dịch vụ tương ứng 47,2% - 21,2% và 31,6%. Bình quân thu nhập đầu người năm 2015 đạt 31 triệu đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện, đạt kết quả bước đầu quan trọng. Toàn huyện có 17 xã, 166/202 thôn hoàn thành dồn điền đổi thửa, bình quân còn 1,7 – 2 thửa/hộ. Vận động nhân dân hiến 600 ha đất, trên 100 nghìn ngày công và hơn 30 tỷ đồng. Tiến hành đào đắp 408 tuyến đường nội đồng, chiều dài 284km. Năm 2014 cứng hóa được 71km. Năm 2015 phấn đấu cứng hóa thêm 200km. Đến nay, bình quân toàn huyện hoàn thành 13,27 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, Tiên Lãng hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, nhiều lĩnh vực có chuyển biển về chất lượng, hiệu quả hoạt động. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được củng cố trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, cấp ủy các cấp chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đồng thời, chủ động xây dựng và triển khai nghiêm túc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khoá 11 Một số vấn đề cấp bách hiện nay gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hệ thống tổ chức đảng được sắp xếp, kiện toàn đúng quy định của Điều lệ Đảng và phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong nhiệm kỳ, Huyện ủy tiếp nhận, trao tặng gần 1200 huy hiệu đảng các loại; kết nạp 814 đảng viên mới. Huyện chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, thực hiện cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Chiều ngày 24/7, Đại hội tiến hành với các nội dung: Báo cáo đề án nhân sự bầu Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện khóa 28; thảo luận tổ giới thiệu nhân sự, tổng hợp danh sách nhân sự bầu BCH đảng bộ huyện khóa 28; bầu Ban kiểm phiếu; tiến hành bầu BCH Đảng bộ huyện khóa 28 và các nội dung quan trọng khác. Đại hội đã tiến hành bầu BCH khóa 28 gồm 43 đồng chí, đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu theo quy định.

Sáng ngày 25/7, Đại hội làm việc với các nội dung: Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ huyện khóa 28; BCH Đảng bộ huyện khóa 28 ra mắt đại hội; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội 15 đảng bộ Thành phố, thông qua dự thảo nghị quyết đại hội và một số công việc khác.

Kết quả phiên họp thứ nhất, BCH khóa 28 đã tiến hành bầu BTV, các chức danh lãnh đạo chủ chốt và UBKT huyện ủy. Theo đó, BTV huyện ủy khóa mới có 13 đ/c. Đ/c Nguyễn Văn Tùng được bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy; đ/c Trần Đình Vịnh, Nguyễn Thị Mai Phương giữ chức vụ Phó Bí thư huyện ủy. UBKT huyện ủy gồm 7 đ/c, đ/c Vũ Hồng Chuân được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 28

Đại hội tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15 gồm 16 đại biểu chính thức. Cũng trong chương trình ngày làm việc thứ 3, Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội 12 của Đảng; biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của Thành ủy; dự kiến tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu Thành ủy khóa 15. Tổng kết thảo luận vào báo cáo chính trị của Huyện ủy khóa 27.

Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội, nhất trí chủ đề đại hội đảng bộ huyện lần thứ 28 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, gắn với công nghiệp, dịch vụ, phấn đấu đến năm 2020 Tiên Lãng đạt huyện nông thôn mới.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát 5 năm tới, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững, là một trong những trọng điểm phát triển kinh tế nông nghiệp và thủy sản của Thành phố, theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị gia tăng cao, gắn với nông nghiệp sinh thái; văn hóa xã hội có chuyển biến rõ về chất lượng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng an ninh được giữ vững; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu đến năm 2020 đạt huyện nông thôn mới.

Về các khâu đột phá, đại hội xác định: một là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, tạo hiệu quả và thu nhập cao cho lao động nông thôn; hai là tập trung, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội cốt yếu để tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển Công nghiệp DV; ba là đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ các khu, cụm công nghiệp và xuất khẩu lao động. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức huyện, xã, thị trấn; đồng thời với thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức, tạo động lực mới cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 là Tổng giá trị các ngành kinh tế trên địa bàn đạt 9800 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân từ 8 – 8,5%. Cơ cấu các ngành kinh tế Nông nghiệp, thủy sản – Công nghiệp, xây dựng và Thương mại, dịch vụ tương ứng 40% - 27% và 33%. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5%. Hằng năm, có từ 90% trở lên số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp 750 đảng viên mới, phấn đấu đến năm 2020 đạt huyện Nông thôn mới.

Đại hội xác định 5 nhiệm vụ cơ bản và 10 giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ, nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân toàn huyện đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 28 đề ra, xây dựng huyện ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Văn Hải

Nguồn: daitienlang.vn
Ý kiến phản hồi
Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu.
Đài Phát Thanh Tiên Lãng xin chân thành cảm ơn !
Captcha

Tin mới hơn
Hiển thị : 10 / 37 kết quả
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 «  ·  » 
Tin cũ hơn

Thông tin doanh nghiệp

Ý kiến - Phản hồi

  • Tự Cường
  • Tiên Tiến
  • Quyết Tiến
  • Khởi Nghĩa
  • Cấp Tiến
  • Kiến thiết
  • Thị trấn
  • Quang Phục

Liên kết